Γενικοί όροι

1. Εγγραφή μαθητή, διαγραφή μαθητή, απουσιολόγιο 

1.1 Το σχολικό έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή μαθητή πραγματοποιείται μέσω της φόρμας εγγραφής και ισχύει για τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Η διαγραφή μαθητή πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Υπάρχει μια περίοδος αναστολής μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους.

1.2 Η ακύρωση εγγραφής μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής δεν παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα επιστροφής τον διδάκτρων. Ούτε τα ελλείποντα μαθήματα από τους μαθητές παρέχουν δικαίωμα για μερική επιστροφή τον διδάκτρων.

1.3 Οι μαθητές μπορούν να αποκλειστούν από τις ακόλουθες τάξεις σε ένα ορισμένο επίπεδο εάν συχνά απουσιάζουν.

2. Δίδακτρα

2.1 Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων καθορίζει κάθε χρόνο τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή άμεσης χρέωσης μέσω εφάπαξ εξουσιοδότησης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Οι γονείς και/ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την καταβολή των διδάκτρων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.2 Με την υπογραφή του εντύπου εγγραφής, οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες αναλαμβάνουν δέσμευση και υποχρεούνται να καταβάλλουν τα δίδακτρα, εκτός εάν η διαγραφή γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 1 ανωτέρω.

3. Προσωπικά δεδομένα και προστασία προσωπικών δεδομένων. 

3.1 Τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς εγγραφής και εκπαίδευσης, όπως καθορισμός του γλωσσικού τους επιπέδου, διαίρεση των μαθητών σε κατάλληλες ομάδες. Αυτές οι πληροφορίες δεν παρέχονται σε τρίτους.

3.2 Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνου χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επόμενες εκπαιδευτικές και σχολικές δραστηριότητες και δεν παρέχονται σε τρίτους.

3.3 Οι φωτογραφίες των παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με γονική άδεια στην ιστοσελίδα του σχολείου, σε ψηφιακά μέσα αλλά και σε άλλα μέσα, όπως ενημερωτικά δελτία, ημερολόγια. Χρησιμοποιούνται μόνο ομαδικές φωτογραφίες.

3.4 Υπογράφοντας το έντυπο εγγραφής, δηλώνετε ότι δεν έχετε καμία αντίρρηση για τη χρήση φωτογραφιών των παιδιών σας στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενημερωτικών δελτίων και άλλων δημοσιεύσεων του σχολείου, εφόσον δεν περιέχουν ονόματα και άλλες λεπτομέρειες.

4.  Αστική ευθύνη, ασθένεια, ατυχήματα, ζημιές. 

4.1 Τα παιδιά είναι ασφαλισμένα κατά των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος μέσω της ασφάλισης των γονέων τους. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τα έξοδα που οφείλονται σε ασθένειες ή/και ατυχήματα κατά την παρουσία παιδιών στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμματων κάθε τάξης, γίνεται προσπάθεια να επιβλέπονται οι μαθητές επαρκώς.  Οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά δεν είναι μόνα τους στο σχολικό κτίριο ή στην αυλή του σχολείου εκτός σχολικών ωρών. Για όλες τις δραστηριότητες εντός ή εκτός σχολείου, εκτός από τη συμμετοχή στα μαθήματα, μόνο οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση επαρκούς εποπτείας των παιδιών τους.

4.2 Οι γονείς και/ή οι κηδεμόνες ευθύνονται για τις ζημίες που προκαλούν τα παιδιά τους στο σχολικό κτίριο, στο σχολείο και στην ιδιοκτησία τρίτων.
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη ζημία που προκλήθηκε από παιδιά στο σχολικό κτίριο, στην αυλή του σχολείου και σε τρίτους. Συνιστάται οι ίδιοι οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες να συνάπτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.


Algemene voorwaarden

1. Inschrijving, uitschrijving, missen van lessen

1.1 Het schooljaar loopt vanaf 1 september tot 30 juni. Het rooster wordt begin september bekendgemaakt. Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier en is geldig voor één schooljaar. Uitschrijving dienen oudersen/of verzorgersschriftelijk of via e-mail aan de vereniging van ouders kenbaar te maken. Er geldt een bedenktijd tot 31 oktober van het lopendeschooljaar.

1.2 Het uitschrijven na verloop van de bedenktijd geeft geen recht op restitutie van het contributiegeld. Evenmin geeft het missen van lessen door de leerlingen recht op gedeeltelijk restitutie van het contributiegeld.

1.3 Leerlingen kunnen uitgesloten worden van het volgen van les op een bepaald niveau als zij vaak afwezig zijn.

2. Contributie

2.1 De vereniging van ouders stelt de jaarlijkse contributie vast en wordt voldaan door middel van bankoverschrijving of incasso door middel van een eenmalige machtiging in de maand November.Ouders en/of verzorgers worden hierovervia email bericht.

2.2 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaan de oudersen/of verzorgerseen verbintenis aanenzijn ze verplicht tothet betalen van het contributiegeldtenzij uitschrijving plaatsvindt volgens de eisen die hierboven bij artikel 1 gesteldzijn.

3. Persoonsgegevens en Privacy

3.1 Persoonsgegevens van kinderen worden alleen gebruikt voor inschrijf-en onderwijsdoeleindenzoals het bepalen van het taalniveau, het verdelen van leerlingen in goed passende groepen.Deze gegevens worden niet aan derdenverstrekt.

3.2 E-mailadressen, telefoonnummers worden alleen gebruikt voor informatievoorziening omtrent het volgen van onderwijs en schoolactiviteiten en worden niet aan derdenverstrekt.

3.3 Foto’s van kinderen kunnen alleen met toestemming van ouders worden gebruikt op de website van de school, digitale mediaen andere drukmiddelen zoals nieuwsbrieven, kalenders. Er worden slechts groepsfoto’sgebruikt.

3.4 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van foto’s van uw kinderen opde website van de school,nieuwsbrievenen andere publicaties van de school, mits zij geen namen en andere gegevens bevatten.

4. Aansprakelijkheid, ziekte-en ongevallenkosten, schade

4.1 Kinderen zijn verzekerd tegen ziekte-en ongevallenkosten via de verzekering van hun ouders. Het bestuur van de vereniging van oudersen de onderwijzerskunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die voortvloeien uit ziekte en/ofongevallen tijdens de aanwezigheid van kinderen op school.Tijdens de lesuren en pauze van iedere groep wordt er getracht voldoende toezicht te houden. Oudersen/of verzorgerszorgen ervoor dat de kinderen zich buiten lesuren niet alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein bevinden. Voor alle activiteiten op school of buiten school, andersdan het volgen van lessen, zijn enkel de oudersen/of verzorgers verantwoordelijk voor het houden van voldoendetoezicht op hun kinderen.

4.2 Oudersen/of verzorgerszijn aansprakelijk voor schade die hun kinderen veroorzaken aan het schoolgebouw, schoolpleinen eigendommen van derden.Het bestuur van de vereniging van ouders en de onderwijzerskunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen aanhet schoolgebouw, het schoolpleinen derdenveroorzaken. Er wordt aangeraden dat de oudersen/of verzorgerszelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Η σελίδα μας στο Facebook