Γυμνάσιο

Το γυμνάσιο του σχολείου επαναλειτούργησε πριν μερικά χρόνια, χάρη στην επιθυμία πολλών παιδιών να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε αυτό. Η ηλικία και το επίπεδο γνώσης των μαθητών ποικίλλουν.

Το μάθημα διαρκεί τέσσερις ώρες. Τις πρώτες δύο, διδάσκεται η Νέα Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση, ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη κτλ.) και τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες αναλόγως το επίπεδό τους. Τις τελευταίες ώρες, διδάσκονται την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και την Ιστορία και εργάζονται ως μια μεγάλη, κοινή ομάδα.

Όσα παιδιά επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας, προετοιμάζονται καταλλήλως. Εάν έχετε ερωτήσεις για τη λειτουργία του γυμνασίου ή το περιεχόμενο των μαθημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Middelbare school 

De middelbare school is een paar jaar geleden opnieuw opgestart, dankzij de wens van veel kinderen om hun lessen voort te zetten. De leeftijd en het kennisniveau van leerlingen variëren. De les duurt vier uur. De eerste twee uur wordt aandacht besteedt aan de Griekse taal (lezen, spelling, grammatica, zinsopbouw, etc.) en kinderen werken in kleine groepen op basis van hun niveau.

De overige twee uur wordt er aandacht besteedt aan Oudgrieks, Griekse literatuur en geschiedenis en werken de leerlingen samen als één team. De kinderen die deel willen nemen aan de examens voor de Griekse taal en zo een certificaat te halen, worden extra goed voorbereid.

Heeft u vragen over de werking van de middelbare school of de inhoud van de lessen, neemt u dan contact met ons op.