Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ΤΕΓ Ουτρέχτης έχει ως βασικό του σκοπό την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Ουτρέχτης καθώς και την ενίσχυση της επαφής των μαθητών του ΤΕΓ Ουτρέχτης με την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Ο Σύλλογος λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο (vereniging) και είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας (Kamer van Koophandel) με το όνομα Vereniging van Ouders Griekse School Odysseas Utrecht και με αριθμό εγγραφής KvK 30191700. Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός και οι οικονομικοί του πόροι (συνδρομές και δωρεές μελών) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του ΤΕΓ Ουτρέχτης.

Ο Σύλλογος λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργίας που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου της Ουτρέχτης εκλέγεται από τη Γενική Σενέλευση των γονέων και αναλαμβάνει τη διαχείριση των περισσοτέρων ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (με την εξαίρεση των εκπαιδευτικών θεμάτων). Επίσης, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων, όπως προέκυψε στις εκλογές που έγιναν το Νοέμβριο του 2020 είναι η εξής:

– Θεανώ Καποπούλου, Πρόεδρος
– Σούλα Στάνκογλου Μερτζεμεκίδου, Αντιπρόεδρος
– Μαρία Στολάκη, Ταμίας
– Ζωή Σέμπου, Γραμματέας
– Χάρης Πανώριος, Μέλος
– Ντίνα Μπότσιογλου, Επίτιμο μέλος


Het bestuur van de Vereniging van Ouders van de School van Utrecht (Vereniging van Ouders Griekse School Odysseas Utrecht – KvK 30191700) is gekozen tijdens de Algemene vergadering voor de ouders en beheert een aantal kwesties in verband met de werking van de school (met uitzondering van onderwijskwesties).Daarbij ontwikkelen en beheren zij de werking van deze website.

De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging, zoals gekozen in de verkiezingen op november 2020 is als volgt:

–  Theano Kapopoulou, Voorzitter
– Soula Mertzemekidis, Vicevoorzitter
– Zoi Sembou, Secretaresse
– Maria Stolaki, Penningmeester:
– Haris Panorios,  Lid 1
– Dina Botsioglou, Lid 2