Κανόνες εύρυθμης λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, θα πρέπει να ακολουθούνται κανόνες για τις ώρες και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των παιδιών από τις τάξεις του σχολείου καθώς και για την τακτική παρουσία των μαθητών στην τάξη και τα μαθήματα.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών και τον κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων Ελληνικής γλώσσας :

1.  Η παράδοση και παραλαβή των μαθητών πρέπει να γίνεται επιμελώς και εγκαίρως.

Οι γονείς των παιδιών του δημοτικού και γυμνασίου δεν εισέρχονται μέσα στον κεντρικό χώρο του σχολείου αλλά παραμένουν στην είσοδο-χωλ του σχολείου κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών. Εξαίρεση τα πρώτα δύο μαθήματα.

> Μόνο για τα παιδιά του νηπιαγωγείου ο/η νηπιαγωγός μεριμνά για την παραλαβή/παράδοση από/προς τους γονείς στην είσοδο-χωλ.

> Εξαίρεση αποτελούν οι γονείς των παιδιών 2-4 ετών που εισέρχονται και αυτοί μέσα στην τάξη. Προσοχή να τηρείται απόλυτος σεβασμός προς τα άλλα τμήματα. Με τη λήξη του μαθήματος οι γονείς με τα παιδιά πρέπει να αποχωρούν άμεσα από το σχολείο.

2.  Τα παιδιά οφείλουν να σέβονται τις ώρες του μαθήματος. Δεν είναι επιτρεπτή ούτε η τακτική αργοπορία αλλά ούτε τακτικά να αποχωρούν πιο νωρίς.

3.  Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς για να μην δημιουργούνται κενά που στη συνέχεια είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν.

4.  Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αδυνατεί να προσέλθει στο μάθημα, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώσουν εκ των προτέρων τον ανάλογο εκπαιδευτικό μέσω e-mail ή μέσω του whatsapp group εφόσον έχει δημιουργηθεί.


Codes, regels en richtlijnen

Voor een goede werking van de school, zouden we graag uw aandacht willen vragen voor een aantal regels m.b.t. de aanvangst- en ophaaltijden van uw kinderen, uw verblijf in de school tijdens het brengen en ophalen, alsmede voor de regelmatige aanwezigheid van leerlingen in de les en lessen. Volgens het reglement van de Griekse taalcursus:

1.  Het brengen en ophalen van uw kind/kinderen gebeurd zorgvuldig en tijdig. Ouders gaan niet de klas in, tenzij de leerkracht anders aangeeft, en ouders dienen rekening te houden met de begintijd.

Ouders van kinderen op de basis- en middelbare school komen niet in het centrale gedeelte van de school, maar blijven in de gang bij de ingang van de school, tijdens het wegbrengen en bij het ontvangst van de kinderen. Uitzondering op de eerste twee lessen.

> Alleen voor kinderen van de kleuterschool is de kleuterjuf verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen naar de ouders in de hal.

> Een uitzondering zijn de ouders van 2 tot 4 jarigen, waarvan de ouders ook in het klaslokaal komen. Houdt rekening met de lestijden van de andere klassen en respecteer de andere lessen. Aan het einde van de les moeten ouders met kinderen de school onmiddellijk verlaten.

2.  Kinderen moeten de lestijden van de les respecteren. Het is niet toegestaan te laat te komen, en ook niet dat ze regelmatig vroeg vertrekken

3.  Kinderen moeten de lessen regelmatig bijwonen om te voorkomen dat er teveel tijd tussen de lessen word gecreëerd, wat vervolgens heel moeilijk is in te halen.

4.  Als een kind niet in staat is om de les bij te wonen, wordt ouders geadviseerd de leraar per e-mail of via de whatsapp-groep in te lichten, zodra deze worden aangemaakt

Klik hier voor meer informatie.

Η σελίδα μας στο Facebook