Δίδακτρα

Η πληρωμή των διδάκτρων για το σχολικό έτος 2021 – 2022 γίνεται μέχρι τις 30/09/2021 και με αυτή ολοκληρώνεται η εγγραφή του παιδιού. Η καταβολή των διδάκτρων είναι υποχρεωτική αλλά και απαραίτητη εφόσον καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου (κτίριο, αναλώσιμα, προσωπικό πέραν των αποσπασμένων του υπουργείου κ.α.).

– Η ετήσια συνδρομή για ένα παιδί είναι 160 ευρώ
– Η ετήσια συνδρομή για δύο παιδιά είναι 240 ευρώ
– Η ετήσια συνδρομή για τρία παιδιά είναι 280 ευρώ

Το ποσό καταβάλλεται σε μία δόση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

IBAN: NL58 INGB 0008 5190 68
Όνομα λογ/μού: OUDERCOMMISSIE ODYSSEAS UTRECHT


Schoolgeld

De betaling van het schoolgeld voor het schooljaar 2021- 2022 is tot 30/09/2021, en is ter afronding van de inschrijving van uw kind/kinderen. De betaling van het schoolgeld is verplicht en noodzakelijk, aangezien het betrekking heeft op de operationele behoeften van de school (huur van het gebouw, voorraden, personeel die is ingehuurd die buiten het Griekse ministerie van onderwijs vallen etc.)

Het lesgeld voor het schooljaar is vastgesteld op:
– Het lesgeld voor één kind is € 160
– Het lesgeld voor twee kinderen is € 240
– Het lesgeld voor drie kinderen is € 280

Het bedrag dient in één keer betaald te worden op het volgende bankrekeningnummer:

IBAN: NL58 INGB 0008 5190 68
Ten name van: OUDERCOMMISSIE ODYSSEAS UTRECHT