Δίδακτρα

Η πληρωμή των διδάκτρων για το σχολικό έτος 2023 – 2024 γίνεται μέχρι τις 30/09/2023 και με αυτή ολοκληρώνεται η εγγραφή του παιδιού. Η καταβολή των διδάκτρων είναι υποχρεωτική αλλά και απαραίτητη εφόσον καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου (κτίριο, αναλώσιμα, προσωπικό πέραν των αποσπασμένων του υπουργείου κ.α.).

– Η ετήσια συνδρομή για ένα παιδί είναι 210 ευρώ
– Η ετήσια συνδρομή για δύο παιδιά είναι 330 ευρώ
– Η ετήσια συνδρομή για τρία παιδιά είναι 393 ευρώ

Το ποσό καταβάλλεται σε μία δόση ηλεκτρονικά με iDeal η πιστωτική κάρτα


Schoolgeld

De betaling van het schoolgeld voor het schooljaar 2023- 2024 is tot 30/09/2023, en is ter afronding van de inschrijving van uw kind/kinderen. De betaling van het schoolgeld is verplicht en noodzakelijk, aangezien het betrekking heeft op de operationele behoeften van de school (huur van het gebouw, voorraden, personeel die is ingehuurd die buiten het Griekse ministerie van onderwijs vallen etc.)

Het lesgeld voor het schooljaar is vastgesteld op:
– Het lesgeld voor één kind is € 210
– Het lesgeld voor twee kinderen is € 330
– Het lesgeld voor drie kinderen is € 393

Het bedrag dient in één keer betaald te worden via iDeal of Credit Card